Thursday, September 11, 2014

Pagpapa- test sa sakit na vertigoIsa sa paksa na aming nilathala dito ay ang tungkol sa "pagkahilo tuwing magbibiyahe". Sa paksa ay tinalakay natin  na ang isang dahilan ng pagkahilo sa pagbibiyahe o tinatawag na " motion sickness" ay balance disorder at ang isa sa nakabilang dito ay ang vertigo. 
----------------------------------------------------------------------------

Vertigo /ˈvɜː(ɹ)tɨɡoʊ/ (from the Latin vertō "a whirling or spinning movement"[1]) is a subtype of dizziness, where there is a feeling of motion when one is stationary.[2] The symptoms are due to an asymmetric dysfunction of the vestibular system in the inner ear.[2] It is often associated with nausea and vomiting as well as a balance disorder, causing difficulties standing or walking. 

There are three types of vertigo: (1) Objective[3]− the patient has the sensation that objects in the environment are moving; (2) Subjective[3]− patient feels as if he or she is moving; (3)Pseudovertigo[4]− intensive sensation of rotation inside the patient's head. While appearing in textbooks, this classification has little to do with pathophysiology or treatment.

Dizziness and vertigo rank among the most common complaints in medicine, affecting approximately 20%-30% of the general population.[5] Vertigo may be present in patients of all ages. However, it is rarely a primary concern amongst children, and becomes more prevalent with increasing age.[5] The most common causes are benign paroxysmal positional vertigoconcussion and vestibular migraine while less common causes include Ménière's disease and vestibular neuritis.[2] Excessive consumption of ethanol (alcoholic beverages) can also cause notorious symptoms of vertigo. (For more information see Short term effects of alcohol). Repetitive spinning, as in familiar childhood games, can induce short-lived vertigo by disrupting the inertia of the fluid in the vestibular system.

Balance problems and a constant feeling that you are spinning make it necessary to find treatment. One form of the condition, positional vertigo, is the most commonly treated.

Read more: What Are the Treatments for Positional Vertigo? | eHow.com http://www.ehow.com/way_5371200_treatments-positional-vertigo.html#ixzz2EVHJ5ZUv

Positional vertigo, which is often called benign paroxysmal positional vertigo or BPPV, creates dizziness for sufferers because of the debris that collects in the inner ear. The debris, called otoconia, are hardened crystals of calcium carbonate that come from the area of the ear canal called the utricle. Damage to the utricle in the form of a head injury, infection or other ear disorder can cause the debris to reach parts of the inner ear that are highly sensitive. "
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sa mga sakit na aking nadarama isa ang pagkahilo sa biyahe ang hindi ko pa natutulaksan kung saan ba nanggaling  nitong huli ng magkaroon ako ng  pagtaas ng blood sugar tiningnan ko na ito ay nanggaling sa "pagtaas ng blood sugar". Nagpatingin na rin ako nuon sa EENT nqunit sabi wala daw akong diperensiya sa tainga. 

Kung  kaya't para makatiyak kung  may problema din ako sa  "balance disorder" , vertigo na  nitong huling pagsasaliksik ay mas nakikita na  pinagmumulan ng pagkahilo  pinagkaisahan naming mag asawa na magpatingin na sa espesyalista . Ang pinamalapit  na pinupuntahan namin ay ang University of  Sto Tomas Hospital , service ward.  Sa hospital ito mismo ay sa Department of Otorhinolarngology, Hearing and Dizziness Center. 

Pang-unang eksamin: 

. sinilip ang 2 butas ng ilong ko at may pinasok na instrumento para makitang mabuti ang loob.

.  iniksamen din ang dalawang tainga at pinasukan ng instrumento, sa isang tainga may sinasabing may narinig ang duktor na ugong sa loob ng tainga.

. pinasundan ng doctor ang isa sa kanyang daliri, pinapunta sa kanan at kaliwa.  Dito medyo nakaramdam na ako ng hilo ng nadalas na ang pagsunod ko sa pagtingin sa kanyang daliri 

Itinakda na ang buong pag eksamen ay gagawin sa Setyembre 23, 2014 at aabutin ng maghapon, may babayaran mga P4000.  Kakailanganing mayroon kasama  para mag asisti sa akin para sa buong test at eksamen. Nagbigay din ng  dokumentong  sasagutan bago ang test at  tagubiling di dapat kainin at paghahandang gagawin bago pumunta sa eskamen. Ang susunod na paksa ay ang tungkol sa kabuoang  eksamen at resulta.