Saturday, August 30, 2014

Nahihilo kapag nagbibiyahe

Isa sa nararanasang problema ng marami ay " Nahihilo kapag nagbibiyahe".  Nararanasan din ito ng aking kabiyak  at matagal tagal na rin niya itong sakit  na kapag nagbibiyahe siya ay "nahihilo siya at nagsusuka.  Bagama't natutunan na niya na kapag siya ay mag bibiyahe nag hahanda na siya ng gamot na babawas o kokontra sa kanyang pagkahilo at tuloy hindi rin siya masuka iniinom niya ay "bonamine".

Bagama't  may gamot na alam niyang kanyang iinumin kapag siya ay magbibiyahe hindi rin kabuoang  kalutasan  sa  pangamba sa biyahe ,  ito ay pansamantalang remedyo lamang kung kaya't nais niyang maunawaan "bakit ba nahihilo kapag siya ay nagbibiyahe at nagsusuka pa" ? Mayroong bang ganap na remedyo para hindi na maranasan ang motion sickness.

Ayon sa aking research ang pangyayaring pagkahilo at  tuluyang pagsusuka kapag nagbibiyahe ay  isa sa sakit na tinatawag na  "balance disorder "

 "A balance disorder may be caused by viral or bacterial infections in the ear, head injuries, or blood circulation disorders that affect the inner ear or brain. Many people experience problems with their sense of balance as they age. Balance problems and dizziness also can result from taking certain medications. Problems in the nervous and circulatory systems can be the source of some posture and balance problems. Problems in the skeletal or visual systems, such as arthritis or eye muscle imbalance, also may cause balance problems. However, many balance disorders can begin very suddenly with no obvious cause."

Mga tipo ng sakit na nakabilang sa balance disorder :  Vertigo
    Benign paroxysmal positional vertigo (BPPV)
    Labyrinthitis
    Meniere’s disease
    Vestibular neronitis
    Perilymph fistula
    Mal de debarquement syndrome (MdDS)

Batay sa nabanggit sa itaas, pwedeng  viral or bacterial infections sa tenga o may tama ang ulo o problema sa sirkulasyon ng dugo. Ang tao kapag nagkakaidad ay nagkakaproblema sa  "sense of balance". 

Malaki ang kaugnayan ng pagkahilo o balance disorder sa loob ng tenga dahil isa sa bahagi nito ang gumagampan ng pagbabalanse na kailangan ng ating katawan. Ito ang labyrinth. Ano ang labyrinth ??

"Our sense of balance is primarily controlled by a maze-like structure in the inner ear called the labyrinth, which is made of bone and soft tissue. The semicircular canals and otolithic organs within the labyrinth help maintain our balance. The cochlea within the labyrinth enables us to hear. "
Ang sakit na sa pagbibiyahe na pagkahilo " ay tinatawag na motion sickness" , tinatawag din itong "sea sickness" or "car sickness". Ito ay isang karaniwang gumagambala sa loob ng tenga na kadalasang paulit ulit na galaw, kung nasa dagat ay parang alon, galawa ng sasakyan, o ang galaw ng hangin sa eroplano. Ang mga sintomas ng "motion sickness" ay pagkahilo at pagsusuka, pagpapawis at masamang pakiramdam.  Ang nangyayaring ito ay sanhi ng problema sa "inner ear" ( labyrinth) na nagkakaroon ng pagbabago sa pagbabalanse ng katawan sa paligid.

DAHILAN NG "MOTION SICKNESS" - mayroong signal na iba iba na natatanggap ng utak, ng mata at ng "inner ear" ( semi-circular canals). Kapag hindi mo nakikita ang galaw na dapat na nararamdaman din ng katawan o kapag hindi nararamdaman ng katawan ang nakikita ng mata, siguradong ang utak ay makakatanggap ng iba ibang signal kaya't ang isang tao ay magkakaroon ng sintomas ng "motion sickness".. 

Batay sa research sa web matagalan ang maging proseso upang matuklasan kung paano tuluyang maaalis ang "motion sickness" kung kaya't ilang remedyo lamang ang mga mungkahi para mabawasan ang mga sintomas ng "motion sickness" 

REKOMENDASYON; 

 1. Kapag nagbibiyahe palagiang tiyakin na nakikita ng mata ang galaw na nararamdaman ng katawan at inner ear. 
 2. Sa kotse , umupo sa harapan at tingnan ang malayong tanawin kapag nagbibiyahe na.
 3. Sa barko o sasakyang pandagat pumunta sa taas o deck at pag masdan ang galaw na tinutungo ng sinasakyan.  
 4. Sa eroplano umupo sa tabi ng bintana at tumingin sa labas. Pwede ding umupo malapit sa pakpak ng eroplano na kung saan ang galaw ay di gaanong naramdaman.   
 5. Huwag magbabasa habang nagbibiyahe at huwag umupo sa sasakyan na nakatalikod sa tunguhin ng sasakyan.  
 6. Huwag tingnan o  makipagusap sa isang taong mayroon ding sakit na motion sickness. 
 7. Iwasan ang malakas o matitingkad na amoy gaya ng spicy o ma grasang pagkain na ayaw mo (bago at sa oras na ikaw ay nagbibiyahe)  
 8. Ang medical research ay sinusuri pa ang mga nakakatulong daw sa motion sickness katulad ng "soda crackers", 7 up or cola syrup. Ganundin ang "luya" ay isa rin daw na nakakatulong. 
  Bukod dito kakailanganin pa rin ang gamot na    irerekomenda ng duktor bago magbiyahe. 

Wednesday, August 27, 2014

Day with pain in the extremities and a headache

Its been a long time since i posted an article on my blog about health.  I was busy with my offline work and also with my other blogs.  What i want to search and share on this topic was about my better halfs complained one morning. She woke up not feeling good,  head aches and pains on the extremities.   Remember that she was  dignose to have diabetes but for the last few months the latest doctor  recommend  her to stop taking "metformin" and the medicine for cholesterol cause her blood sugar had been normal.

Since that time about four months,  she no longer takes "metformin" but because of being complacent she was not able to control her eating. There was several occasions that she consumed  foods that causes her blood sugar to rise again. She tried to take the "metformin" again , to lower down her blood sugar. Her blood sugar went down  but it did not relieve her of head ache, pain of the lower and upper extremities and generally she is still  not feeling good. Its really "A day with pain in the extremities and headache"

 I tried to make a research in particular about headache and it was described here ; 
Causes of headaches

 Anything that stimulates the pain receptors in a person’s head or neck can cause a headache, including:
 • stress
 • muscular tension
 • dental or jaw problems
 • infections
 • diet
 • eye problems
 • hormonal influences
 • medications
 • disorders of the ear, nose or throat
 • disorders of the nervous system
 • injury to the head, neck or spine
 • high blood pressure
 • poor posture – puts unnecessary strain on the muscles of the back and neck
 • hangover from abuse of alcohol or drugs
 • temperature – extremes of heat or cold
 • dehydration – affects blood pressure
 • noise – especially loud noises
 • temporal arteritis – inflammation of the artery at the temple, most common in elderly people
 • arthritis
 • meningitis.
 Consulting with my better half about her condition she suspects that her cholesterol level increased that is why she is having this headache and pains.   I do think she was right, because the headaches that she feels could be that lower and higher extemities are on tensions cause the flow of blood is  probably not functioning normally . Because her pancreas had been weaken  and she had ate foods with cholesterol so it is not well digested and the nutrients needed to be sent to any part of the body is not working well, that is why she's  on pain and her head is troubling. What she did was rest and tried to eat easily digestible foods. She prepared herself to have a cholesterol test. Noticeably after resting for a day and eating her normal condition were back.

With this analysis she had a laboratory test to check her cholesterol and she found out that it was normal.  The nurse told her that what was test was her good cholesterol and not the bad one. So she needed to have again another lab test.

With resting and eating good food with no meat and cholesterol free she went back to his normal condition, though she still needs to see the doctor and check the findings which was scheduled for the weekend.