Saturday, November 29, 2014

Ano ang di sinasabi ng duktor tungkol sa sipon at trangkaso?

Ang nakasanayan na nating kumbensyunal na paggagamot at ang industriya ng Parmasyetika ay sinasanay tayo na maniwala na " walang lunas" sa ordinaryong trangkaso at sipon , ang tanging panlaban lamang dito ay ang "vaccine" na may lasong kemikal at sa panahon ng flu at sipon mas kakailanganin ng mga gawang gamot para pigilan ang mga sintomas ng mga ito. 

Ang karaniwang sipon at trangkaso  ay dulot ng mga viruses. Kayat para maunawaan ang karaniwang sipon at trangkaso  sa ating katawan , kailangang maintindihan kung ano ang ginagawa ng mga viruses sa antas ng mga sellula. 

Natatandaan ba natin ang tinatawag na "cellular division" nuong klase natin sa science.  Dito itinuro ang mga "cells" ay tinatawag na parent cells, at sa proseso ng duplikasyon ng mga cell ( mitosis) at dibisyon ng mga cell (cytokinesis) ang bawat parent cells ay nahahati sa dalawang anak na cell o tinatawag na daughter cell. At ang bawat daughter cell ay kinikilalang parent cell na mahahati sa dalawang cell at 2 uling daughter cell at marami pang iba. 

Ang mga viruses ay kakaiba sa mga cells ng tao, dahil hindi ito nag-duplicate sa pamamagitan ng mitosis at cytokinesis. Ang mga viruses ay mga maliliit lang na bahagi ng gawang cell na nababalutan ng protina. 

Kaya't ang mga viruses ay hindi nag-reproduce sa sarili nila. Para lamang manatili ang mga viruses sa katawan ay sa pamamagitan ng paggamit ng metabolismo ng mga cellulla ng katawan para maparami nila ang kanilang sarili. 

Kayat kapag nakapasok na ang viruses sa isang cellulla ng katawan ito ang nangyayari; 

1. Ginagamit ng virus and mga sellula ng katawan para maparami nito ang sarili at binubuksan pa ang iba pang mga sellula upang ang mga bagong viruses ay lalong magpaparami. 

2. Ang mga viruses ay nagiging bahagi ng DNA na nagiging dahilan upang maipasa ang mga viruses sa mga 
daughter cell. Kapag napasa na ang virus sa mga daughter cell dito na mag duplicate muli ang viruses

Nandito ang susi kung bakit dapat unawain na ang ordinaryong sipon at flu , kung pahihintulutan na mawala ito ng kusa  na kailangan lamang ang pahinga ang katawan.

     Sa pag atake ng mga viruses , ang tinatamaan lang dito ay ang mga mahihinang sellula ng 
     katawan,  ang mga sellulla na ito ay matagal nang nababalutan ng mga sobrang dumi at 
     mga lason  na kung saan ay mahina at kayang atakihin ng mga viruses.  Ito ang mga sellula
     na gusto nating  mawala na at mapalitan ng mga bago.

Kung wala ang ating interbensyon ang ordinaryong 
sipon at flu ay isang natural na pangyayari sa katawan na hinahayaan nito na linisin ang mga sira nang mga 
sellula na kung wala ang viruses ay matatagalan itong matukoy, masira at malinis. 

Ang mga "uhug" na sinisinga sa ating mga ilong  ay naglalaman ng di mabilang na mga patay ng sellula ng ating katawan dahil sa duplication ( lytic effect ) ng mga viruses.

Kaya't sa pagsusuri natin sa nangyayari sa mga sellula kapag may sipon at flu ay isang natural na paraan ng pagpapanatili ng ating katawan para tayo maging malusog. Hanggat mayroon tayong sapat na pahinga, hydrated at may sustansiya ang ating katawan, di na kailangan pa ang mabakunahan o uminom ng mga gamot, pigilan ang mga barang sinuses. Ang lahat ng mga di komportableng sintomas na ito ay mga paraan ng katawan para mailabas ang mga dumi ng katawan at aksyon ng katawan para malagpasan ang flu at sipon.  Wasto rin naman na gumamit ng mga gamot katulad ng "aceminophen" kung na natin kaya ang sipon o flu at kung makakatulong naman ang gamot para tayo makatulog sa gabi. Bagamat mas mahusay kung iiwasan na ang pag inom ng mga medikasyon na pumipigil lamang sa na proseso na dinadaanan kapag may sipon at flu.


Hindi naman kailangang pag daanan natin ang proseso ng natural na paglilinis ng katawan. Kung mapapanatili lamang natin ang ating kalusugan at mapapalakas ang immune system mananatiling malusog din ang ating mga sellula.  Kakayanin ng ating sellula na maapektuhan ng mga viruses na aatake. 

Pagkakaiba ng ordinaryong sipon at flu ?

       Ang ordinaryon sipon ay nararanasan ng dahan dahan ..ito ay nagtatagal ng isa hanggang
      dalawang araw. Kapag mayron nito naramdaman mo pagod,  bumabahing, umuubo at
      mayroong uhog sa iyong ilong.  Wala naman itong lagnat,  ngunit kung mayroon  ito ay 
      bahagyang mataas sa normal na temperatura.  Ito ay nagtatagal ng mga  tatlo  
      hanggang apat na araw , ngunit pwede din na magtagal ng 10 araw hanggang dalawang
      linggo. 

      Ang Flu ay dumarating ng bigla at masakit.  Mararamdaman ang panghihina at 
      pagkapagod at mayroong  lagnat na 40"C . Mananakit ang mga masel at mga joints,  
      mararamdaman ang panlalamig o chilled at masakit din ang ulo at lalamunan.  Ang lagnat  
      ay magtatagal ng tatlo hanggang limang araw  ngunit mararamdaman ang  panghihina at  
      pagod sa loob ng dalawa o tatlong linggo.  

Bilang panghuli ;  Dahil ang sipon at flu ay parehong bunga ng mga viruses,  hindi kailangan ang  anti-biotics . Ang mga umiinom ng anti - biotics panlaban sa sipon at flu ay nakakaramdam ng  pansamantalang ginhawa,  dahilan sa ang anti- biotics ay mayroong anti- inflammatory effect.  Ang pansamantalang kaginhawahan ay  mayroong negatibong impact sa mga  "mahusay " na sellula na sinisira nito.  Kung  talagang kailangan ng tulong para sa pagmanage ng sakit sa panahon ng sipon at flu,  mas inirerekomenda na uminom ng maliit na dosage ng acetaminophen kaysa  anti- biotics. 

Bakit kaya di sinasabi ng mga duktor ang natural na pangyayaring sipon at trangkaso? 
 

Source: DrBenKim.com
http://www.realfarmacy.com/what-most-doctors-wont-tell-you-about-colds-and-flus/