Saturday, December 8, 2012

Can diabetes cause vertigo?

Pagkatapos ng  halos ikalawang linggo mula sa naging atake ng diabetes ,isang  umaga  bigla akong nahilo at nagsusuka Dahil dito nag patingin ako ng "glucose reading" at ito 93.  Pagkatingin sa glucose reading nagpahinga lang ako  hanggang sa  nag kunsulta ako sa duktor. Ang sabi ng duktor normal naman daw ang "glucose" reading at ang pagkahilo ay hindi  bunga ng mababang "glucose reading" , sa tingin ng duktor iba ang pinanggalingan ng pagkahilo at pagsusuka , the doctors says i have "vertigo". Parang di ko tanggap na "vertigo" nga ang  nangyari sa akin bagamat mayroon nga akong mga episodes ng "vertigo" sa mga nakaraang taon at buwan. Bagamat alam kung iyon ay pagkahilo at naging katanungan "can diabetes cause vertigo?"

Sa aking pag tingin , isang araw bago ako nahilo tumulong ako sa aking anak sa pag luluto sa kanyang tindahan sa umaga at  sa hapon naman ay  nag asikaso din ako sa  birthday party ng aking kapatid. Sa dalawang aktibidad na ito  palagay ko ay napagod ako , isang dahilan kung bakit  bumababa ang aking "glucose reading" at posible ding ito ang nag dulot ng hilo at pagsusuka..

Paglilinaw naman tungkol sa "vertigo" mula sa aking mentor;


Vertigo /ˈvɜː(ɹ)tɨɡoʊ/ (from the Latin vertō "a whirling or spinning movement"[1]) is a subtype of dizziness, where there is a feeling of motion when one is stationary.[2] The symptoms are due to an asymmetric dysfunction of the vestibular system in the inner ear.[2] It is often associated with nausea and vomiting as well as a balance disorder, causing difficulties standing or walking. There are three types of vertigo: (1) Objective[3]− the patient has the sensation that objects in the environment are moving; (2) Subjective[3]− patient feels as if he or she is moving; (3)Pseudovertigo[4]− intensive sensation of rotation inside the patient's head. While appearing in textbooks, this classification has little to do with pathophysiology or treatment.

Dizziness and vertigo rank among the most common complaints in medicine, affecting approximately 20%-30% of the general population.[5] Vertigo may be present in patients of all ages. However, it is rarely a primary concern amongst children, and becomes more prevalent with increasing age.[5] The most common causes are benign paroxysmal positional vertigoconcussion and vestibular migraine while less common causes include Ménière's disease and vestibular neuritis.[2] Excessive consumption of ethanol (alcoholic beverages) can also cause notorious symptoms of vertigo. (For more information see Short term effects of alcohol). Repetitive spinning, as in familiar childhood games, can induce short-lived vertigo by disrupting the inertia of the fluid in the vestibular system.

Balance problems and a constant feeling that you are spinning make it necessary to find treatment. One form of the condition, positional vertigo, is the most commonly treated.

Read more: What Are the Treatments for Positional Vertigo? | eHow.com http://www.ehow.com/way_5371200_treatments-positional-vertigo.html#ixzz2EVHJ5ZUv

Positional vertigo, which is often called benign paroxysmal positional vertigo or BPPV, creates dizziness for sufferers because of the debris that collects in the inner ear. The debris, called otoconia, are hardened crystals of calcium carbonate that come from the area of the ear canal called the utricle. Damage to the utricle in the form of a head injury, infection or other ear disorder can cause the debris to reach parts of the inner ear that are highly sensitive.

Read more: What Are the Treatments for Positional Vertigo? | eHow.com http://www.ehow.com/way_5371200_treatments-positional-vertigo.html#ixzz2EVIQ0iq4

Sa mga nakaraan nagpatingin na ako sa duktor na EENT ( Eyes, Ears, Nose and Throat ) doctor at sinabi naman wala akong diperensiya sa tenga kaya't  iisa lang ang sa palagay kung pinanggagalingan ng "dizziness" o vertigo man ito, ito ay ang " diabetes"